Sử dụng nhãn hiệu tập thể "Thanh trà Huế" đối với trung gian phân phối

Ngày đăng: 13/06/2022

Nhãn hiệu “Thanh Trà Huế” cho sản phẩm Thanh Trà Huế là tài sản chung của tập thể, mọi cá nhân không được quyền chuyển nhượng cho bất cứ người nào khác và dưới mọi hình thức (theo khoản 2 Điều 142 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 “Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu đó”).

Nhãn hiệu “Thanh Trà Huế” cho sản phẩm Thanh Trà Huế là tài sản chung của tập thể, mọi cá nhân không được quyền chuyển nhượng cho bất cứ người nào khác và dưới mọi hình thức (theo khoản 2 Điều 142 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 “Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu đó”).

Logo Thanh trà Huế

 

Để sử dụng nhãn hiệu tập thể “Thanh Trà Huế”, các trung gian phân phối phải bảo đảm các điều kiện sau:

Phải là thành viên của tập thể sở hữu nhãn hiệu tập thể “Thanh Trà Huế”.

Có năng lực và trình độ (cơ sở vật chất và nhân lực) để kinh doanh sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Thanh Trà Huế”.

Có kinh doanh sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm đã đăng ký cho nhãn hiệu “Thanh Trà Huê”.

Tuân thủ các quy định pháp luật, quy chế về sử dụng nhãn hiệu tập thể “Thanh Trà Huế” đối với trung gian phân phối và các quy chế liên quan.