Quy trình canh tác thanh trà

Ngày đăng: 30/06/2022

Giới thiệu quy trình canh tác thanh trà

 

Vùng sản xuất phải phù hợp với quy hoạch cây Thanh Trà của Nhà nước và bảo đảm vườn cây sẽ nhận được đầy đủ ánh sáng, thuận tiện chăm sóc, thu hoạch và kinh doanh...

Không bị ảnh hưởng trực tiếp các chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt từ các khu dân cư, bệnh viện, các lò giết mổ gia súc tập trung, nghĩa trang, đường giao thông lớn.

Điều kiện sản xuất thực tế phù hợp với qui định hiện hành của nhà nước đối với các mối nguy gây ô nhiễm về hóa học, sinh học và vật lý lên quả. Trong trường hợp không đáp ứng các điều kiện thì phải có đủ cơ sở chứng minh có thể khắc phục được hoặc làm giảm các nguy cơ tiềm ẩn.

Hàng năm tiến hành công tác phân tích, đánh giá các nguy cơ tiềm ẩn về hoá học, sinh vật, vật lý trong đất và giá thể của vùng sản xuất có thể gây nhiễm bẩn sản phẩm.  Kết quả phân tích không vượt quá mức tối đa cho phép theo quy định.